Historie školy

VYPSÁNO ZE ŠKOLNÍCH KRONIK ( z let 1958 - 2003 )

Zpracoval: Mgr. Jiří Fišer

 

Pohled na místo, kde zanedlouho bude stát naše škola, foto z roku 1902.

 

A to už je rok 1905 a naše škola. Pohled ze stejného místa.

 

1958/59

Byla zprovozněna nově přistavená budova školy, při jejíž výstavbě rodiče odpracovali 19897 hodin a maminky při závěrečném úklidu 526 hodin. Do 16 tříd docházelo 565 žáků ze 3 škol, takže průměrný počet žáků v jedné třídě byl 35 žáků. Ve škole působilo 21 učitelů. Ředitelem školy byl Miroslav Schum a zástupkyní Vlasta Skalická. Školní družina měla ve třech odděleních 107 žáků. Ve 12 oddílech pionýrské organizace ve škole bylo 364 pionýrů. V říjnu a v listopadu provedli ve škole inspekci ústřední inspektorka M. Bartůšková a M. Brunclík.

 

1959/60

Zvýšil se počet tříd na 18 se 617 žáky. V pionýrské organizaci bylo ve 12 oddílech již 427 dětí. Funkci skupinové vedoucí převzala po panu Šimkovi Drahuše Kulhánková. Žáci podnikli koncem školního roku několik vlastivědných výletů a putovních táborů. Škola obsadila v okresní soutěži spořivosti 1.místo – žáci uspořili 42560 Kč.

 

1960/61

V důsledku prodloužení školní docházky do 15 let přibyla 9.třída. V kolektivu učitelů docházelo během školního roku k velkým změnám a tak se jejich úvazky zvyšovaly na 30 a pak na 26 hodin týdně. Zástupcem ředitele se stal na dalších 10 let Bohumil Švejdar.

Žáci školy si připomněli všechny významné dny a výročí. Pionýrské skupině byl při oslavách Dne československé armády propůjčen čestný titul "Skupina hrdiny SSSR generála Antonína Sochora".

 

1961/62

Žáci školy se zapojili do pomoci našemu hospodářství a odevzdali 9473 kg papíru, 3454 kg textilu, 1714 kg kostí, 13103 kg železa a 1379 kg barevných kovů. Při sklizni brambor odpracovali 9856 hodin a uspořili 41255 Kč.

 

1962/63

Žáci pokračovali ve sběru surovin a v průměru každý žák odevzdal 38,6 kg. Žáci usušili 93,75 kg léčivých bylin, sebrali 930 kg žaludů a uspořili 38757 Kč. Odpracovali 628 hodin při veřejně prospěšných pracech, 417 hodin při žních a senoseči a 202 hodin při sklizni brambor. Učitelé a rodiče odpracovali 384 hodin při zlepšování školního prostředí.

 

1963/64

V důsledku uzavření školy v Berkově ulici přešly celé třídy do školy na Komenského náměstí a do naší školy. Ve škole vyučovalo 28 učitelů 711 žáků, což bylo nejvíce v historii naší školy. V učitelském sboru nastala řada změn.

Žáci sebrali celkem 26228 kg sběrných surovin, 108 kg usušených bylin a 538 kg žaludů a kaštanů. Uspořili 24509 Kč, na polích státního statku Dubá odpracovali 2107 hodin, 496 hodin na dalších brigádách, 238 hodin při úpravách okolí školy a 136 hodin na protipožárních hlídkách. V rámci oslav MDD byla uspořádána školní olympiáda.

 

1964/65

Žáci sebrali 25106 kg sběrných surovin, 196 kg léčivých bylin, 587 kg kaštanů, 162 kg žaludů a 28,5 kg bukvic. Při sklizni brambor odpracovali 8820 hodin.

Žáci nacvičovali na III. celostátní spartakiádu 4 skladby, se kterými vystoupili na okrskové spartakiádě v Doksech a 6.června v České Lípě.

Ve škole se konaly lehkoatletické přebory ve skoku dalekém a vysokém, v běhu, v hodu míčkem a vrhu koulí. Velmi úspěšné bylo plnění odznaku BPPOV, Plavec ČSSR. 100 jarních kilometrů, v házené, ledním hokeji a dalších sportech. V soutěži kopané mužstev našeho města se mužstvo 8. třídy naší školy umístilo na pěkném 2.místě. 20 pionýrů jelo na týdenní tábor do Radvance.

 

1965/66

Žáci odevzdali 21065 kg surovin a 65 kg léčivých bylin. Na úpravách školního hřiště odpracovali 1345 hodin a v lesní školce 100 hodin.

Ve sportovní oblasti dosáhli žáci pěkných výsledků. Např. 3.místo v okresním finále mezinárodního lehkoatletického čtyřboje, 1.místo v městském turnaji v kopané starších žáků a 2.místo mladších žáků a 3.místo v soutěži „Kdo pojede do Prahy“. 11 žáků se dobře umístilo i v okresním i v krajském přeboru v lehké atletice. 18.června se konaly na stadionu TJ Lokomotivy přebory školy v atletice.

 

1966/67

Paní učitelka Vlasta Skalická se stala po panu Miroslavu Schumovi novou ředitelkou školy. 31 žáků se přihlásilo k přijímacím zkouškám na výběrové školy II.cyklu. V únoru 1967 provedl ve škole inspekci ve všech postupných ročnících školní inspektor Šimůnek. Jako každoročně se žáci školy zúčastnili prvomájového průvodu. K Mezinárodnímu dni dětí bylo připraveno zábavné dopoledne. Na závěr školního roku se uskutečnila sportovní olympiáda.

 

1967/68

Do školy přešli žáci ze zrušených škol v Žíznikově a z 2.stupně ze Za-hrádek. 27.ledna konalo SRPŠ svůj tradiční ples v ZK Jakuba Arbesa. 46 žáků se v březnu zúčastnilo prvního lyžařského zájezdu do Žacléře. 24.dubna se 6 žáků 9.tříd zúčastnilo okresního kola fyzikální olympiády a do krajského kola postoupil Tomáš Havelka.

Byly zavedeny mléčné přesnídávky – uklizečky podávaly žákům housky s plnotučným mlékem a smetánkem, či jogurtem popř. sýrem. Byla vymalována celá školní budova, opravena střecha, okapy, vodoinstalace a provedena výměna oken ve staré budově.

 

1968/69

Žáci 9.tříd byli rozděleni podle prospěchu tak, že 9.A se stala třídou studijní, 9.B kombinovanou a 9.C třídou pro praktická povolání. Byly vyučovány tyto nepovinné předměty: sportovní hry, sborový zpěv, praktika z přírodopisu a fyziky a byla zřízena tři oddělení zvláštní tělesné výchovy. V nižších ročnících se vyskytlo několik případů infekčních onemocnění: spalničky, plané neštovice, příušnice, žloutenka a spála. Během školního roku došlo k úmrtí tří žáků: Jaroslava Pavelky, Jany Frajštákové a Miroslava Havlase.

48 žáků jelo opět v březnu na 6 dní na lyžařský zájezd. Chlapci se zúčastnili fotbalového utkání ve Cvikově. Vladimír Jandl se v okresním i v krajském kole fyzikální olympiády umístil jako úspěšný řešitel.

 

1969/70

Do školy přešli žáci ze 3.-5. tříd ze Sosnové. Tím se zvýšil počet přespolních žáků v 1.-5. postupném ročníku na 11% a v 6.-9. p.r. na 26,4%. Družstvo chlapců se zúčastnilo hokejového utkání v Kamenickém Šenově. Zimní prázdniny byly v důsledku chřipkové epidemie prodlouženy do 18.ledna 1970 a vysvědčení se vydávalo až 13.února.

Zaměstnanost matek žáků byla 86,4%. Byla obnovena činnost SRPŠ zvolením nového výboru, ve kterém převzal funkci předsedy po panu Zdeňku Langrovi okresní soudce pan Poledníček.

 

1970/71

Pro vyučování tělesné výchovy byla z jedné učebny vybudována cvičebna a z druhé dílna pro praktické vyučování. Opět byly tři 9.třídy diferencovány podle prospěchu žáků. Žáci 8.tříd jeli opět na lyžařský zájezd do Žacléře a žáci 9.tříd do Prahy do ND a prohlídku historického centra.

Byly vymalovány všechny prostory školy, natřena okna, opravena střecha, modernizovány záchody atd.

 

1971/72

V 8.třídě bylo vyučováno civilní obraně a v 6.třídách byla zahájena výuka občanské a branné výchovy. Do tří oddělení školní družiny bylo zapsáno 96 dětí. Byla zřízena 4 oddělení zvláštní tělesné výchovy. 25 učitelů a 35 žáků při národní směně 6.listopadu odpracovalo 240 hodin při budování hřiště na odbíjenou a košíkovou.

Rozběhla se činnost pionýrské organizace ve škole, novou skupinovou vedoucí se stala Zdeňka Vašatová. Do čela SRPŠ byl postaven pan Koloc. Byla obnovena patronátní smlouva s provozními dílnami ČSD-DEPO Česká Lípa.

Na podzim se vyskytlo několik případů infekční žloutenky, která měla za následek karanténu celé školy. Po ní následovala epidemie chřipky, zarděnek, příušnic, planých neštovic a spalniček. V říjnu 1971 navštívil školu krajský školní inspektor Růžička a okresní školní inspektoři Hejlek, Höflichová a Nováková.

 

1972/73

Pro 13 žáků, kteří chodili do školy 9. rokem byla zřízena speciální 9. třída. Žáci 8. a 9.tříd uskutečnili exkurze do n.p. Nářadí, Lustry v Kamenickém Šenově, Novoborských strojíren, Elite Varnsdorf, provozních dílen lokomotivního depa v České Lípě a žáci 9.tříd opět do Prahy. Byla navázána spolupráce s brigádou ve slévárně v n.p. Nářadí. Pionýrská skupina měla ve 13 oddílech 175 členů. 224 žáků pracovalo v tělovýchovných, kulturních a dalších zájmových kroužcích.

 

1973/74

Počet žáků během školního roku vzrostl z 459 na 483 v důsledku přistěhování zaměstnanců Uranových dolů. Školní družina měla 107 žáků. V domečku ŠD byla tři oddělení a v budově školy bylo čtvrté oddělení v 3.A. Školní jídelna zajišťovala obědy pro 305 žáků za svízelných prostorových podmínek.

Při škole byl založen nový pěvecký soubor, který vedla Vlasta Landsmanová a který uskutečnil 13 vystoupení. Dále pracovaly kroužky společenských tanců, matematický, zdravotní přípravy a dopravní výchovy.

 

1974/75

Školu navštívily okresní školní inspektorky Höflichová a Hřebecká.

Starší žákyně nacvičovaly skladbu na okresní spartakiádu. Pro nedostatek sněhu museli žáci při lyžařském výcviku dojíždět ze Žacléře do Krkonoš. V rámci oslav 30. výročí osvobození připravili žáci 11 kulturních programů, pěvecký soubor vystupoval 30 krát, byl nacvičen celoodpolední program k Mezinárodnímu dni žen a uskutečnila se beseda se studenty UK v Zahrádkách. Žáci 5. tříd si jeli do Prahy prohlédnout památná místa. Škola sebrala 79415 kg odpadových surovin a umístila se na 6. místě v okrese.

 

1975/76

Po devítiletém působení ve funkci ředitelky odešla dosavadní ředitelka školy paní Vlasta Skalická, která převzala funkci ředitelky školy v Novém Boru U lesa. Novou ředitelkou se stala Ludmila Hanušová.

Žáci sebrali 132 865 kg odpadových surovin a umístili se na 3. místě v okrese, vysázeli 13 000 lesních stromků a odpracovali 2501 hodin při úpravě okolí školy a budování pionýrské klubovny, která byla dána do užívání u příležitosti oslav MDD. Byly udělány základy a montáž budovy skladu školních potřeb, na nichž rodiče žáků odpracovali 709 brigádnických hodin.

Nově byly uzavřeny další patronátní smlouvy: se Zemědělským stavebním sdružením, 6. a 7. třídy uzavřely patronáty s kolektivy BSP ze ZNZZ, Čs. pošty a Geodézie a kartografie v České Lípě.

Při škole pracovaly zájmové kroužky veřejně prospěšných prací, šití, dovedných rukou, taneční, přírodovědný, zdravotnický, interklub, pěvecký a 2 matematické.

Žáci se zúčastnili mnoha soutěží. V Sokolovském závodu branné zdatnosti obsadili 1. místo v okrese a 6. místo v kraji. 70 % žáků bylo zapojeno v 18 pionýrských oddílech. Na zkvalitnění práce měl zásluhu nový skupinový vedoucí Zbyněk Kulhánek.

 

1976/77

Moderní výstavbou na Ptačí louce a sídlišti Kopeček došlo k nárůstu počtu žáků a učebny byly přeplněny. Protože škola neměla tělocvičnu, žáci 1.-3.tříd cvičili ve svých třídách, 4.-5. třídy docházely do tělocvičny v Moskevské ulici, 6.-9.třídy do tělocvičny v Havlíčkově ulici a na sportovní hry do tělocvičny školy Antonína Sovy. Protože chyběla cvičná kuchyňka, docházeli žáci do kuchyňky ve škole Ant. Sovy. Výuka šití a ručních prací dívek 7. tř. probíhala ve školní družině.

Budova školní družiny má malé nevyhovující místnosti a zázemí, ve zdivu budovy se objevily trhliny. V září 1976 byla zahájena stavba tělocvičny se sociálním zařízením v „Akci Z“.

 

1977/78

O prázdninách byly vymalovány místnosti ve všech objektech školy. Ve 2.-6. třídě byly instalovány nové tabule a další byly natřeny. Do všech tříd byly dodány magnetické tabule a do dvou tříd byl zakoupen žákovský nábytek. Patronátní závod ZSS vyrobil regály do skladu školních potřeb. Pokračovala výstavby tělocvičny.

 

1978/79

K významným výročím tohoto roku: Mezinárodní rok dítěte a 30. Výročí založení Pionýrské organizace, uskutečnila škola celou řadu akcí. Žáci 1.-3. tříd uskutečnili půldenní výlety a žáci 5. a 9. tříd navštívili Dům pionýrů v Praze. Kolektivy soutěžily ve výtvarných pracech na téma „Život našich dětí“, proběhla matematická soutěž a beseda se studenty z Vietnamu. Výtěžek ze sběru starého papíru byl odevzdán na Fond solidarity „pomoc Kambodži“.

Školní jídelna nedostačovala svojí kapacitou. Obědvalo se ve třech směnách a žáci za každého počasí čekali delší dobu před budovou. Byl zakoupen nábytek do ředitelny a do dvou tříd 1.stupně. Pokračovalo se dále ve výstavbě tělocvičny.

 

1979/80

28 starších chlapců a 21 starších děvčat nacvičovalo spartakiádní skladby, se kterými vystoupili v České Lípě, Liberci, Mladé Boleslavi, Mnichově Hradišti a dívky i v Praze. Žáci 7.tříd absolvovali lyžařský kurs v Jizerských horách.

Několik žáků dosáhlo vynikající sportovní výsledky: Jaroslav Němec ze 7.B se umístil na 2.místě v potápění v ČSSR a na 1.místě v mezinárodních závodech v NDR. Přední místa v okrese, kraji i v republice získala v potápění i Martina Velasová z 6.B. Vladimír Svítek z 8.B získal v horolezectví 1. místo v okrese i v kraji a 3.místo v republice. Pavlína Půčková ze 4.B zvítězila v gymnastice v okrese i v kraji a probojovala se až do celostátního finále. Tomáš Leder a Kateřina Hokeová z 5.B se v okresním přeboru v plavání umístili na 2. místě.

V 18 oddílech pionýrské skupiny bylo 500 pionýrů. Devět členů SRPŠ vedlo pionýrské oddíly. Ve škole bylo 14 zájmových kroužků: výtvarný, pěvecký, recitační, lidových technik, dramatický, šití, internacionální družby, zdravotnický, zahrádkářský, turistický, branný, dopravní, strojírenský a fyzikální.

Byla zahájena rekonstrukce kotelny a pokračovala výstavba tělocvičny.

 

1980/81

Do tříd 1.stupně byly zakoupeny skříně s nástavci pro učební pomůcky. Byla provedena generální oprava střechy a okapů a výměna celého rozvodného vodovodního systému. Začala se rozvíjet spolupráce tříd s kolektivy BSP: 1.B s učilištěm ČSAD, 1.C s ČSSZ Zahrádky, 2.A s ČSAD, 2.B a 5.B s Nářadím, 4.B se ZSS, 6.A s ŽOS, 7.A se ZNZZ a 8.B s odborem sociálních věcí a zdravotnictví ONV.

Žáci 8.tříd se zúčastnili přírodopisné exkurze do Hygienického muzea v Drážďanech a skupina vybraných žáků jela na exkurzi do Crystalexu v Novém Boru.

Výbor SRPŠ pod vedením Ladislava Kubáta měl komise: výchovnou, kulturní, technickou a stravovací. Kulturní komise vyhlašovala a vyhodnocovala soutěže tříd k různým výročím a volbám, připravila a řídila oslavy MDD a pořádala ples pro rodiče. Hlavní výbor financoval odměny za soutěže, zájezdy 4. a 5. tříd do Prahy, zájezd vycházejících žáků , nákup her do ŠD, tábornické vybavení pro letní putování a přispěl žákům 7.tříd na lyžařský zájezd. Třídní výbory prováděly drobnou údržbu ve třídách, pomáhaly při školních výletech a organizovaly o sobotách turistické akce.

 

1981/82 – 1982/83

Tyto školní roky nejsou bohužel ve školní kronice vůbec zaznamenány a ani v archivu školy nejsou k dispozici žádné hodnotící zprávy. Víme jen, že dvě třídy 1.stupně byly vyváženy do Kravař.

 

1983/84

V září 1983 zemřela ředitelka školy Ludmila Hanušová a od 1.ledna 1984 byla novou ředitelkou jmenována Helena Réblová. Ve škole bylo 20 tříd s 649 žáky, takže na 2.stupni byl půměrný počet žáků na 1 třídu 34,6 žáka. 1.-3. a 5. ročníky měly po 3 třídách. Dvě třídy se vy-vážely do Horní Libchavy. Školní družinu navštěvovalo v 6 odděleních 153 dětí. Žáci 7.tříd absolvovali lyžařský výcvik v rekreačním středisku Velveta v Krkonoších.

50 pionýrů z 3.-5. tříd trávilo jarní prázdniny na zimním táboře v chatě Orientka v Jeseníkách. V dubnu proběhlo v ZK Jakuba Arbesa slavnostní shromáždění žáků celé školy u příležitosti oslavy 35. výročí založení Pionýrské organizace. Slavnostní akce se uskutečnila pod patronací HV SRPŠ, patronátních závodů ZSS a Loko Česká Lípa, občanských výborů a složek NF ze Svárova. Poté následovalo divadelní představení v Jiráskově divadle, filmové představení v kině, sportovní a branné závody, ukázka z výcviku služebních psů, ukázka hasící techniky a diskotéka.

Ve dvou třídách bylo položeno nové linoleum, byly vymalovány kabinety a vybetonována silnice a chodníky k pavilonům za školou.

 

1984/85

Z 20 tříd byly dvě třídy vyváženy do Holan. Žáci nacvičovali skladby na další spartakiádu: nejmladší žáci, mladší žáci ze 4.tříd s tenisovými raketami, starší žáci a starší žákyně.

V okresním kole zeměpisné olympiády zvítězil Tomáš Smejtek a v dějepisné olympiádě Miloš Dušek a Martin Bláha. Do krajského kola v olympiádě fyziky postoupil Leoš Doubek.

V květnu se v Jiráskově divadle konala slavnostní školní akademie – dopoledne dvakrát pro žáky a odpoledne pro rodiče.

V montovaném domku za školou byly ze skladových prostor vybudovány odborné pracovny pracovního vyučování pro dílny, pěstitelské práce, cvičná kuchyňka s klubovnou pro práci modelářského kroužku.

 

1985/86

Z 20 tříd byly dvě třídy vyváženy opět do Holan a jedna třída do Zahrádek. Na okresní oslavě Dne učitelů bylo pedagogickému sboru naší školy uděleno za minulý školní rok čestné uznání vlády ČSSR a ÚRO. Stejné ocenění obdržela i ředitelka školy Helena Réblová.

Celý školní rok byl naplněn besedami, soutěžemi, exkurzemi a jinými akcemi k volbám a výročím. Např. beseda se zahraničními studenty ze Zahrádek, účast na branném závodě v Doksech, na výstavě techniky naší armády na hřišti a prohlídka požární techniky v požárním útvaru. Ve škole proběhla dějepisná soutěž.

 

1986/87

Novým ředitelem školy se stal bývalý dlouholetý vedoucí odboru školství ONV Emil Paukner. Ve škole bylo 21 tříd, z toho 4.D se 14 žáky byla dyslektická. V okresní soutěži hry Plamen skončila naše Pionýrská skupina A.Sochora na 2. místě za Svorem. 23 žáků jelo na výlet do požárního muzea v Novém Oldřichově. 30 žáků jelo autobusem do Cvikova sbírat a pálit větve a další žáci jeli vysazovat lesní stromky v Nové Huti.

Ve třídách byly natřeny tabule, lavice a židle a byla provedena fasáda na pavilonu pracovního vyučování. Byla podepsána dohoda o patronátní spolupráci s Agrostavem.

 

1987/88

Do nově otevřené školy na sídlišti Špičák odešlo 5 učitelů zdejší školy. 16 učitelů – lektorů Socialistické akademie, přednášelo v rámci vzdělávacích cyklů pro rodiče na třídních schůzkách. Již druhým rokem byla vyhlášena soutěž o nejlepší třídní kolektivy, ve které mělo podle 14 kritérií dojít k aktivizaci dětského činitele ve školní práci. V každé třídě pracoval pionýrský oddíl nebo nějaký zájmový útvar. V pionýrské skupině pracovalo 38 oddílových vedoucích nebo vedoucích zájmových útvarů

 

1988/89

65 dětí bydlících na sídlišti Špičák bylo převedeno z naší školy do nově otevřené školy na Špičáku. Do školy ale přišlo 50 dětí z rodin, které osídlily 100 nových rodinných domků na Svárově.

Ve škole pracovaly tyto zájmové kroužky: tělovýchovné, sportovní, branné, zdravotnické, přírodovědný a nově i tenisový a střelecký.

 

1989/90

Od září do ledna byl ředitelem školy pan Jiří Jankovský. V červnu pak byl jmenován novým ředitelem dosavadní dlouholetý zástupce ředitele pan Miroslav Janata a zástupkyní se stala Ludmila Holubcová. Škola měla 21 tříd s 585 žáky a 2 třídy byly vyváženy do ZŠ Jižní.

Žáci 7.tříd se zúčastnili lyžařského výcviku. Paní učitelka Holubcová se s děvčaty zúčastnila tělovýchovných slavností v Praze na Strahově. Kulturní komise SRPŠ pomáhala při zajišťování plesu školy , oslavy MDD a školní akademie.

Za provozu probíhala generální oprava elektroinstalace. V učebnách bylo položeno nové linoleum, byly vymalovány učebny a vyměněny okapy. Začalo se se zateplováním tělocvičny a s přístavbou pro kanceláře a knihovnu. Na začátku prázdnin začala likvidace nevyhovujících budov školní družiny i školní jídelny.

 

1990/91

V 19 třídách bylo 531 žáků a po dlouhé době se žádné třídy nevyvážely. Školní družina měla 4 oddělení. Začala výstavba školní jídelny. V nové přístavbě byly dány do provozu knihovna, kabinet pro 1.stupeň, místnost pro školní družinu a hovorna.

34 žáků 7. tříd jelo na lyžařský kurs do Dolní Světlé. Školní družina zajistila zimní soustředění žáků v Jeseníkách, týdenní prázdninový tábor v Žandově a za pomoci rodičů úpravu pískoviště. Škola se také zúčastnila celostátní soutěže Kufrování s dominem a jiných sportovních soutěží a olympiád.

 

1991/92

V domečku na zahradě byla jedna místnost upravena pro oddělení ŠD. Byly instalovány 2 barevné televizory a video. Řádící epidemie chřipky postihla i naši školu, ovšem ne v takové míře, aby muselo být přerušeno vyučování.

SRPŠ změnilo název na Radu rodičů. S problémy pokračovala výstavba školní jídelny. Náhradní stravování probíhalo v restauraci na Svárově, kam se dovážely obědy ze školní jídelny v Eliášově ulici. Hygienické podmínky pro stravování zde ale byly nevyhovující.

 

1992/93

Novým ředitelem školy se stal zdejší dlouholetý učitel Zbyněk Kulhánek a jeho zástupkyní Jaroslava Musilová. Došlo k poklesu počtu žáků na 464, k poklesu dětí i ve školní družině a již nebyl zřízen školní klub.

Od dokončení výstavby tělocvičny přetrvávají problémy s jejím vytápěním v zimních měsících v důsledku nedokonalé izolace. Od května se začali žáci stravovat v nové školní jídelně, kde se zatím pouze ohřívaly obědy dovážené z jídelny v Eliášově ulici. Škola zakoupila počítač a kopírku.

 

1993/94

Došlo k dalšímu poklesu počtu žáků a to o 48. 1.ledna 1994 vstoupila škola do právní subjektivity. Konečně byla dostavěna školní jídelna, kde se ve 2.pololetí začalo konečně i vařit. Jídelna ale nebyla součástí školy a pracovala samostatně pod Městským úřadem.

 

1994/95

Po dlouhých jednáních bylo započato s celkovou opravou tělocvičny. Především se zpevňovala celá ocelová konstrukce a demontoval těžký strop z dřevěných desek.

 

1995/96

Škola byla zapojena v celostátním ekologickém hnutí „Pampeliška“. V březnu provedl ve škole inspekci inspektor ČŠI Vladimír Ort. V důsledku toho, že od tohoto školního roku se povinná školní docházka prodloužila opět na 9 let, byla ve škole umístěna jedna 9.třída, ve které byli umístěni žáci z celého okresu. Ve škole pracoval již třetím rokem kroužek francouzského jazyka.

V prosinci 1975 byl zahájen provoz plynové kotelny. Přilehlé prostory bývalé uhelné kotelny byly využity pro sklad nábytku a údržbářskou dílnu. V tělocvičně bylo dokončeno provedení bezpečnostní rekonstrukce konstrukce stavby, izolace střechy, výměna stropu, obložení stěn, malování a bylo demontováno nefunkční topení. V části školy byly do oken instalovány žaluzie.

 

1996/97

V tomto školním roce byl zahájen provoz nově vybudovaného sportovního areálu s antukovým povrchem, čímž došlo k výraznému zlepšení podmínek pro výuku tělesné výchovy. Výstavba probíhala od června 1996 a stála 2 miliony korun. V budově školy byla provedena generální oprava veškerých telefonních rozvodů včetně elektrického vrátného a také výměna telefonní ústředny. Byla provedena rekonstrukce nátěrů ve třídách 1.stupně a opravena střecha budovy školy. Položením dlažby bylo upraveno vedlejší prošlapané schodiště ve staré budově.

V průběhu školního roku byly uspořádány dva turistické dny pro všechny žáky školy. V ekologickém projektu byly vysázeny zakoupené stromky a keře v areálu za školou, kde byly také zabudovány naučné tabule na ekologické stezce. Byla dokončena instalace žaluzií.

 

1997/98

Ze sídliště Špičák byli z neúplných škol s 1.stupněm přemístěni do naší školy žáci ze dvou 5. tříd, kteří byli doplněni do tří 6.tříd. Pro žáky byl uskutečněn další zájezd do Hygienického muzea v Drážďanech. Škola se velice aktivně zapojila do protidrogového programu v regionálním dosahu. V jarních měsících byla otevřena ekologická stezka, kterou si měli možnost prohlédnout i učitelé z jiných škol.

Pokračovala rozsáhlá oprava tříd 1.stupně. V 10 učebnách se za plného provozu opravovaly stěny a stropy. Byl opraven a upraven hlavní rozvaděč elektřiny, natřeny střešní plochy a upraveny kanceláře v přístavbě. Na začátku školního roku byla dokončena celková oprava fasády, která stála 2 miliony korun. V souvislosti s tím byla provedena výměna vnějších vchodových dveří. Vzhledem k havarijnímu stavu palubkové podlahy v tělocvičně byla na ni konečně položena a nalakována nová parketová podlaha za 500 tisíc korun..

V únoru provedla ve škole inspekci inspektorka Miluše Novotná, která zhodnotila úroveň řízení školy jako nadprůměrné.

 

1998/99

Ze školy na Špičáku byla do naší školy přemístěna jedna třída do 6.tř. 6. a 7. ročníky byly po 3 třídách, pouze 5.ročník měl 1 třídu, ostatní třídy byly po 2 v každém ročníku. Žáci 4. ročníků si mohli zvolit výuku jednoho ze dvou jazyků – anglický nebo německý a jedním z volitelných předmětů byla konverzace v anglickém jazyce. V závěru školního roku proběhla sportovní olympiáda a jeden turistický den pro všechny žáky.

V přízemí budovy byly odstraněny nefunkční rozvody vody a nové stávající rozvody byly zakryty sádrokartonem. V domečku se žákovskou kuchyňkou docházelo k praskání zdiva. Byla zde proto postavena nová přední stěna, opraveny základy a celkově bylo zdivo zpevněno.

 

1999/2000

Ve 4 učebnách bylo položeno nové linoleum a byly vymalovány chodby. V kotelně byly instalovány nové expanzní tlakové nádoby v topném systému. Stále přetrvávají problémy v učebnách v přízemí, kde vlivem vlhkosti dochází neustále k pnutí a zvedání parket pod linoleem. V domečku žákovské kuchyňky byla po opravě zdiva zřízena menší učebna pro ekologickou výuku.

 

2000/01

V závěru roku 2000 odstoupil ze zdravotních důvodů z funkce ředitele školy Zbyněk Kulhánek i jeho zástupkyně Jaroslava Musilová. Od 29.12.2000 byl na základě výsledku konkurzního řízení jmenován novým ředitelem Jiří Fišer, který dosud působil ve funkci ředitele školy v Moskevské ulici. Zástupkyní ředitele se stala Václava Dubnová, která ve škole působí 16 let.

Ke Dni dětí bylo pro žáky připraveno dopoledne plné soutěží. 7.června se v Jiráskově divadle konala školní akademie. Program žáků trvající přes dvě hodiny byl rozdělen na vystoupení 1. a 2.stupně. Na závěr školního roku se uskutečnila sportovní olympiáda, na kterou škola získala od města grant 8000 Kč na nákup cen.

Většina tříd 1.stupně trávila týdenní ozdravné pobyty v okolí České Lípy. Došlo ke zvýšení počtu zájmových kroužků, soutěží a akcí pro žáky. O životě ve škole byli rodiče informováni ve 2 vydaných školních zpravodajích. Zčásti byla inovována školní výzdoba výměnou euroklipů s fotografiemi za staré obrázky. Ze zástupců žáků z 5. až 9. tříd byla zvolena žákovská rada a od května začal prodej „školního mlíčka“. Žáci sebrali 6 tun starého papíru a o velkých přestávkách chodili za pěkného počasí na plochu před budovou školy.

Z vybraných příspěvků rodičů ve výši 33 tisíc korun byly zakoupeny výukové počítačové programy, sportovní potřeby, nádobí do žákovské kuchyňky atd. V kabinetech bylo položeno linoleum a místnosti byly vymalovány.Byla provedena modernizace sociálního zařízení pro pracovníky školy. Ve staré budově byla opravena okna. V tělocvičně byla pod stropem natažena síť, aby nedocházelo k ničení podhledových desek z lisovaného papíru. Nad vchodem do budovy byl umístěn nápis z velkých písmen „ZÁKLADNÍ ŠKOLA“ a instalovány žlaby.

 

2001/02

Ze zrušené školy v Moskevské ulici přešlo do naší školy 24 žáků, tři učitelky a 1 vychovatelka ŠD. Bylo také převezeno mnoho pomůcek a nábytek.

15.listopadu byl za budovou školy u tělocvičny vysazen za účasti všech žáků 1. stupně „strom milénia“ – lípa srdčitá. Žákům l.stupně byla v tělocvičně předvedena ukázka výcviku dravých ptáků. Žáci 8.A trávili v únoru na běžkách jarní prázdniny v Horní Světlé. Žáci z obou 8.tříd jeli na exkurzi do Prahy na výstavu „10 století architektury“. 7.března se konal v tělocvičně masopustní rej pro žáky obou stupňů. V červnu se pořádaly turnaje ve florbalu, odbíjené, vybíjené a kopané. Všechny třídy l.stupně jely na týdenní ozdravné pobyty. Škola získala od města grant na ekologické programy ve výši 18 tisíc korun. 36 žáků ze 7. tříd se zúčastnilo ekologické exkurze na Rýchory v Krkonoších a do Toulcova dvora. Žáci sebrali 13 tun starého papíru.

Byly vymalovány šatny a natřeny šatnové klece. Byla stržena mechem porostlá antuka a navezena nová. Byly přebroušeny a nalakovány parkety v tělocvičně. Na všech chlapeckých WC byly instalovány pisoáry a nové obklady. Jedna učebna byla upravena a připravena pro počítačovou učebnu, do které již byl zakoupen nábytek. Do sborovny byl zakoupen nový počítač a do všech oddělení ŠD nové koberce.

 

2002/03

V říjnu 4 členové inspekčního týmu ČŠI z Liberce hospitovali v 33 vyučovacích hodinách. Inspekce nezjistila žádné závažnější nedostatky ve vyučování ani v dokumentaci školy. Od 1.ledna 2003 se součástí školy stala i dosud samostatná školní jídelna v Husově ulici. V této jídelně, postavené před 8 roky, pracuje 5 zaměstnankyň, které připravovaly obědy pro 310 žáků a 34 pracovníků školy.

3600 škol v naší republice dostalo v rámci akce MŠMT k výuce počítače. Také naše škola dostala konečně 10 ks počítačů pro žáky a 1 počítač s tiskárnou pro vyučujícího. Aby mohla být výuka na počítačích kvalitnější, zakoupila škola ještě další 4 počítače a 1 sponzor také 1 počítač. Správcem učebny se stal pan učitel Podrázký.

Učitelský sbor je ve škole již řadu let stabilizovaný. Průměrný věk 25 učitelů je 47 roků. V anketě žákovské rady o nejoblíbenějšího učitele již podruhé zvítězil pan učitel Kulhánek.

Do dvou 1.tříd nastoupilo pouze 25 žáků, takže v lednu 2003 došlo ke spojení obou tříd. V 17 třídách byl průměrný počet žáků 24. Přes 100 žáků docházelo ze sídliště Špičák a z 5 okolních obcí dojíždělo 26 žáků. V praktických činnostech na 2.stupni ubyla časová dotace na hodiny pěstitelských prací a dílen, protože místo nich měli žáci 7.-9.ročníků nově zařazený předmět výpočetní techniky a v 9.ročníku ještě i volitelný předmět informatiku. Pro zájemce byla každé ráno od 7 hodin otevřena počítačová učebna. Ve škole je integrováno 45 žáků se SPUCH – především s dyslexií. 4 učitelky prováděly nápravu dyslexie a 1 paní učitelka nápravu dyskalkulie.

Žáci navštívili několik akcí v kině Crystal: film o drogách, videopořady o Indii a Egyptě, ukázku baletu a vývoj rockové hudby.

V tělocvičně žáci shlédly ukázku gotických zbraní. 15 žáků odvezlo na výstavu své loutky do Prahy. Starší dívky zvítezily v okresním turnaji ve florbalu a v kraji skončily na 3.místě. Také žáci 6.tříd vyhráli okresní turnaj ve florbalu. Žák Nohýnek vyhrál v Novém Boru horolezeckou soutěž a žáci 4. a 5. tříd zvítězili v atletickém trojboji.

22.května se ve škole konal Den otevřených dveří, ve kterém si přišlo školu prohlédnout 220 lidí. Byly vydány 3 školní zpravodaje a další zpravodaje si také začaly vydávat 2.třída a ŠD. Rada rodičů zakoupila zvukovou aparaturu, další počítačové programy, hračky do ŠD a mnoho cen na soutěže. Pracovníci školy jeli do Prahy na muzikály Kleopatra a Hello, Dolly. Byla upravena dosavadní nevyhovující spisovna a instalováno chybějící boční osvětlení schodiště.

  

Škola vyfocená v roce 2004 ze stejného místa, z kterého byla focena v roce 1905.

nahoru