Přijímací řízení

Přijímací řízení ve školním roce 2012/2013

 

 Termín pro odevzdání podkladů pro přihlášky -

20. 2. 2013

Přihlášky a zápisový lístek budou předány žákům

28. 2. 2013

Chybějící žáci si mohou vyzvednout přihlášky v době jarních prázdnin v kanceláři školy

Rodiče doručí přihlášky na školy nejpozději do

15. 3. 2013

 

Čtěte pozorně:

 

Podání přihlášky na střední školu – od 1.1.2012 změna

Na všechny typy škol a do všech forem vzdělávání mohou uchazeči podat v prvním kole přijímacího řízení maximálně dvě přihlášky ke studiuna střední školu. Uchazeč se může přihlásit do jakékoli střední školy v České republice, tzn. i mimo region, ve kterém bydlí.

Za řádné vyplnění, včasné podání přihlášky a další náležitosti odpovídá uchazeč nebo jeho zákonný zástupce. V základních školách si mohou rodiče a žáci domluvit pomoc třídních učitelů a výchovných poradců. Přihlášku s dalšími požadovanými doklady, např. vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče, podává uchazeč/zákonný zástupce řediteli vybrané střední školy ve stanoveném termínu. Povinnost základní školy vydat výstupní hodnocení žáka jako součást přihlášky je novelou školského zákona zrušena.

   Tiskopisy přihlášek

Od letošního školního roku platí nové formuláře, staré tiskopisy je možné využívat do vyčerpání zásob. 

Žáci základních škol je mohou po dohodě obdržet od třídního učitele jako v minulosti nebo si je opatří sami, stejně jako starší uchazeči. K vyplnění a podání není povinný originál formuláře ani jeho barevné rozlišení, proto si jej mohou zájemci stáhnout např. z webové stránky MŠMT na adresehttp://www.msmt.cz/vzdelavani/nove-formulare-prihlasek-vzory, zakoupit v prodejnách SEVT a knihkupectvích s odbornou literaturou nebo získat přímo ve střední škole.

   Žáci se zdravotním postižením nebo jiným znevýhodněním

Před podáním přihlášky by tito žáci měli vždy kontaktovat střední školu, o kterou mají zájem, zejména v případě, kdy se rozhodnou studovat v běžné škole, nikoli ve speciální.  Je třeba zvážit závažnost a rozsah jejich postižení nebo znevýhodnění a individuální vzdělávací potřeby, a to nejen z hlediska zdravotních požadavků pro zvolený obor, ale i možností školy žáka přijmout a vzdělávat. Přihlášku musí v každém případě doplňovat lékařské potvrzení, případně doporučení speciálního psychologa ke vhodnému postupu při přijímacích zkouškách. Pokud ředitel střední školy přihlášku přijme, je povinen přizpůsobit podmínky zkoušky podle návrhu a potřeb uchazeče.

 

Doporučení:

Před podáním přihlášky by se měl každý uchazeč ujistit, zda nedošlo k dodatečným změnám (např. neotevření oboru). Informace získá na školním webu nebo přímo ve škole.

   Letošní termíny pro podání přihlášek ke studiu

Prokazatelným způsobem doručí uchazeč přihlášku s požadovanými doklady řediteli střední školy. Termíny pro podání přihlášky jsou platné pro všechny typy škol:

do 30. listopadu 2012

 

  umělecké obory v konzervatoři

  a obory s talentovou zkouškou:

            - ve skupině oborů 82 Umění a užité umění

            - 4letý obor 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou

 

v těchto oborech platí pro denní i jiné formy vzdělávání

 

do 15. března 2013

pro denní formu vzdělávání

do 20. března 2013

jiné než denní formy vzdělávání (dálkové, distanční, večerní)

 

První kolo přijímacích zkoušek - od 1.1.2012 změna

 

V rámci přijímacího řízení musí být vždy vyhlášeno alespoň jedno kolo.

   Kritéria přijímacího řízení

O formě přijímacího řízení a hodnocení výsledků rozhoduje ředitel střední školy a je povinen je veřejně zpřístupnit:

o   pro obory umělecké a s talentovou zkouškou nejpozději do 30. října 2012,

o   pro ostatní obory nejpozději do 31. ledna 2013.

Je-li kritériem přijímacího řízení určena zkouška, vyhlásí ředitel školy pro první kolo dva volitelné termíny pro její vykonání v období, které stanovuje právní předpis platný pro všechny střední školy bez ohledu na zřizovatele. Uchazeč si zvolí vhodný termín a uvede jej na přihlášku ke studiu (nemůže se účastnit obou).

   Pozvánka k přijímací zkoušce v prvním kole

Pozvánku s pokyny a dalšími požadavky obdrží uchazeč nejpozději 14 dní před jejím konáním.

   Termíny přijímacích zkoušek v prvním kole - od 1.1.2012 změna

 

2. – 15. ledna 2013

 

obory s talentovou zkouškou:

             - skupina oborů 82 Umění a užité umění

             - 4letý obor 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou

(platí pro denní i jiné formy vzdělávání)

 

15. – 31. ledna 2013

umělecké obory v konzervatořích

(platí pro denní i jiné formy vzdělávání)

 

23. – 27. dubna 2013 *

 

- denní i jiné formy vzdělávání,

- nástavbové obory – denní i jiné formy vzdělávání,

- zkrácené studium

 

* Pozn.: návrh novely vyhlášky č. 671/2004 Sb. sjednocuje termíny a zkracuje období pro termíny přijímacích zkoušek. V současné době je návrh v připomínkovém řízení.

   Když se přijímací zkouška nekoná

Ředitel střední školy může pro přijímací řízení určit jiná kritéria než je přijímací zkouška, např. studijní výsledky ze základní školy (v případě nástavbového studia ze střední školy), mimořádné úspěchy z vědomostních žákovských soutěží a olympiád. Zvolená kritéria jsou pak posuzována podle předem stanoveného bodového hodnocení té které školy.

Pro každý obor (i v rámci jedné školy) mohou být kritéria kombinována různými způsoby, např. hodnotí se celkový prospěch žáka za více období, nebo jen vybrané předměty, stejně tak je různé i hodnocení. Přesné informace o stanovených kritériích přijímacího řízení získají zájemcivýhradně na webových stránkách škol.

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke studiu - od 1.1.2012 změna

   Vyhodnocení výsledků

Výsledky přijímací zkoušky vyhodnotí ředitel střední školy do 3 pracovních dnů po konání zkoušky v posledním termínu a rozhodnutíneprodleně oznámí uchazeči. Způsob oznámení se liší podle toho, zda byl ke studiu přijat nebo nepřijat. Nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí písemně, seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn přímo ve škole a na webových stránkách školy.

Výsledky podle jiných kritérií (pokud se zkouška nekoná) zašle ředitel školy rozhodnutí o nepřijetí a zveřejní seznam přijatých nejdříve 22. dubna 2012.

   Přijetí ke studiu

Je-li uchazeč přijat ke studiu, nedostane již rozhodnutí písemně. Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem, pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení a hodnotící kritéria budou zveřejněny na přístupném místě ve škole a na školním webu po dobu alespoň 15 dnů.

   Zápis ke studiu

Zápis ke studiu platí pouze pro denní formu vzdělávání. Přijatý uchazeč do denního studia je povinen svůj zájem potvrdit odevzdáním vyplněného zápisového lístku řediteli dané školy. Musí tak učinit nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. V případě, že uspěje na dvou školách, má právo si vybrat jednu z nich a do té podá zápisový lístek. Pokud se uchazeč touto formou ke studiu nezapíše, vzdává se svého práva stát se žákem dané školy.

Zapsaný uchazeč již nemůže změnit své rozhodnutí. Výjimkou je skutečnost, že byl přijat do druhé školy na základě odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. Zápisový lístek je mu vrácen po předložení výsledku odvolání a není rozhodující, ve kterém kole řízení úspěšné odvolání proběhlo.

Jeden tiskopis zápisového lístku obdrží uchazeč ve své základní škole v době podání přihlášky. Uchazeč, který není žákem základní školy (např. cizinec, dřívější absolvent – starší uchazeč) a je přijat k dennímu studiu, získá lístek na krajském úřadě podle místa pobytu, případně sídla školy, na kterou se hlásí. Platný je pouze originál tiskopisu s příslušnými znaky. Při jeho ztrátě nebo poškození je nutné požádat o vydání duplikátu instituci, od které žadatel obdržel originál.

 

Zápisový lístek nepředkládají přijatí uchazeči:

o    do jiné než denní formy vzdělávání – dálkové, distanční, večerní, kombinované

o    do nástavbového studia – platí pro všechny formy, včetně denní

o    do zkráceného studia.

   Nepřijetí ke studiu

Nepřijatým uchazečům se rozhodnutí oznámí písemně. Není-li možné oznámení o nepřijetí doručit, ukládá se u provozovatele poštovních služeb na dobu 5 dnů, poté je považováno za doručené.

V případě, že má uchazeč vůči rozhodnutí vážné výhrady, má právo se odvolat u ředitele střední školy do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání na veřejné škole, kterou zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, se postupuje správnímu řízení – ředitel školy předá odvolací dopis odboru školství příslušného krajského úřadu, který ve věci rozhodne. V soukromých a církevních školách se jedná o občanskoprávní vztah na základě uzavírané smlouvy a proces odvolání se řídí povinnými vnitřními předpisy příslušné školy.

Žáci, kteří neuspějí v přijímacím řízení do nižšího stupně víceletých gymnázií, budou pokračovat ve vzdělávání v původní základní škole.

 

   Přijetí / nepřijetí do oborů s talentovou zkouškou a do konzervatoří

Žák, který nebude přijat do oboru s talentovou zkouškou, obdrží písemné rozhodnutí nejpozději do 20. ledna 2013 a má právo účastnit se přijímacího řízení na středních školách jiného typu.

Pokud u talentové zkoušky uspěje, pokračuje v přijímacím řízení a konečné rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke studiu obdrží nejpozději do 15. února, uchazeči do oborů s talentovou zkouškou v konzervatoři do 10. února. Nepřijatý uchazeč má právo znovu podat v předepsaném termínu přihlášku na alternativní školu jiného neuměleckého zaměření.

Druhé a další kola přijímacího řízení

Střední školy, které plně neobsadí 1. ročníky v prvním kole, vyhlásí druhé, případně další kola přijímacího řízení. Pro vykonání zkoušky se stanovuje již jen jeden termín. Stejně jako v prvním kole by uchazeči měli sledovat, aby se jim zkoušky v různých školách nepřekrývaly. V tomto případě nemá uchazeč právo požádat o náhradní termín.

Na druhé a další kola je nutné podat znovu přihlášku řediteli střední školy, včetně lékařského posudku a dalších dokumentů, přičemž počet přihlášek již není omezen.

Volná místa v jednotlivých oborech školy bezprostředně oznámí příslušnému krajskému úřadu a zveřejní na svých školních webových stránkách. Klíčovým zdrojem informací však budou stránky krajských úřadů (v Praze Magistrát hlavního města Prahy) – www.urady.cz. Na těchto adresách získají neúspěšní uchazeči z prvního kola ucelený přehled o vzdělávací nabídce škol v dalších kolech přijímacího řízení.

 

Doporučení:

Webové stránky krajských úřadů s přehledy o volných místech na školách se budou plnit průběžně tak, jak budou školy vyhodnocovat výsledky prvního a dalších kol přijímacího řízení. Proto by měl uchazeč tyto stránky sledovat opakovaně od zjištění, že nebyl přijat k vybranému studiu.

 

 

 

 

 Zajímavé odkazy

http://www.scio.cz/

http://www.infoabsolvent.cz/